maandag 10 juli, 2023

Please scroll down for the English version

Supply chain management systemen

Amsterdam, 10 juli 2023 – Investeringsmaatschappij Holland Capital investeert in Chainresult en Supply Chain Company, twee gerenommeerde spelers actief binnen de digitalisering van de food & agri waardeketen. De investering van Holland Capital biedt de organisaties de mogelijkheid de gestelde internationale groeiambities te realiseren.

Het succes van food & agri bedrijven wordt in steeds grotere mate bepaald door hun controle over de waardeketen. Hierin spelen zowel verbeterde efficiëntie als beheersing van risico’s een grote rol.

De food & agri markt maakt een snelle ontwikkeling door in de digitalisering van haar waardeketen. De unieke eigenschappen van de food & agri markt vragen om een gespecialiseerde aanpak door technologiepartners die de wensen, processen en complexiteiten van de sector begrijpen.

Gecombineerde oplossing

De sleutel voor succesvolle digitalisering ligt bij het combineren van software implementatie met een goede business implementatie. Chainresult en Supply Chain Company bieden beide componenten, met diepgaande kennis van de food & agri markt en een indrukwekkend track record bij internationaal leidende bedrijven. Samen zijn ze goed gepositioneerd om de verdere digitalisering van de keten te begeleiden.

Chainresult en Supply Chain Company werken met circa 50 medewerkers vanuit kantoren in Oosterbeek, Arnhem, Kopenhagen (DK) en Auckland (NZ).

Jan Willem Rijkse, CEO Chainresult: “Onze ambitie is groot en reflecteert die van onze partners. Samen willen we de komende jaren doorgroeien en met extra slagkracht en schaalgrootte meer en grotere projecten uitvoeren voor onze opdrachtgevers”.

Henk Jan Rijkse, CEO Supply Chain Company: “Om onze partners optimaal te kunnen blijven bedienen willen we blijven groeien en het spectrum aan digitaliseringsoplossingen continue uitbreiden. In Holland Capital hebben wij een waardevolle partner gevonden, die met haar ervaringen in het bouwen aan software implementatie spelers en het doen van add-on acquisities actief bij kan dragen aan het realiseren van onze ambities, zowel vanuit onze huidige kantoren als ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk”.

Hubert Verbeek, Managing Partner Holland Capital: “Vanuit onze ervaringen in de technologie en healthcare sectoren zien we grote kansen in de food & agri sector. Technologie speelt een steeds grotere rol in de vraag om de wereld op een duurzame en winstgevende manier te blijven voeden. Daarnaast speelt voeding een steeds belangrijkere rol in de preventie van ziektes en bij het naleven van een gezonde levensstijl. Sinds begin dit jaar focussen we ons actief op de food & agri markt. Wij zijn dan ook verheugd met de investering in Chainresult en Supply Chain Company en kijken ernaar uit om het bedrijf, samen met het management, te ondersteunen bij haar groeiambitie”.

Over Chainresult

Chainresult is in 2002 opgericht en is specialist op het gebied van Business Implementatie waarbij de focus ligt op het goed voorbereiden van organisaties, bedrijfsprocessen en master data voor een succesvolle implementatie en ingebruikname van business systemen waaronder ERP en andere supply chain toepassingen.

Over Supply Chain Company

Supply Chain Company is in 2017 opgericht en is implementatiepartner van gerenommeerde supply chain planning solutions zoals Relex, Optimity en More Optimal. Supply Chain Company heeft een groot internationaal klanten portfolio.

Over Holland Capital Holland

Capital heeft in de afgelopen 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 160 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten healthcare, technology en food & agri. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Capital wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers.

———

Holland Capital supports the growth of Chainresult and Supply Chain Company

Amsterdam, 10 July 2023 – Investment company Holland Capital is investing in Chainresult and Supply Chain Company, two renowned players in the digitalization of the food & agri value chain. The investment by Holland Capital enables the organizations to realize their international growth ambitions.

Supply chain management systems

The success of food & agri companies is increasingly determined by their control over the value chain. Improved efficiency and risk management play a significant role in this regard.

The food & agri market is rapidly evolving in terms of digitalizing its value chain. The unique characteristics of the food & agri market require a specialized approach by technology partners who understand the sector’s needs, processes, and complexities.

Combined solution

The key to successful digitalization lies in combining software implementation with good business implementation. Chainresult and Supply Chain Company provide both components, with in-depth knowledge of the food & agri market and an impressive track record with internationally leading companies. Together, they are well positioned to guide the further digitalization of the chain.

Chainresult and Supply Chain Company operate with approximately 50 employees from offices in Oosterbeek, Arnhem, Copenhagen (DK), and Auckland (NZ)

Jan Willem Rijkse, CEO of Chainresult: “Our ambition is high and reflects that of our partners. Together, we want to continue growing in the coming years and, with additional strength and scale, execute more and larger projects for our clients.”

Henk Jan Rijkse, CEO of Supply Chain Company: “To continue serving our partners optimally, we want to keep growing and continuously expand the range of digitalization solutions. In Holland Capital, we have found a valuable partner who, with its experience in building software implementation companies and making add-on acquisitions, can actively contribute to realizing our ambitions, both from our current offices and in Germany and the United Kingdom.”

Hubert Verbeek, Managing Partner at Holland Capital: “Based on our experiences in the technology and healthcare sectors, we see significant opportunities in the food & agri sector. Technology plays an increasingly important role to sustainably and optimally feed the world. Additionally, nutrition plays an increasingly important role in disease prevention and maintaining a healthy lifestyle. Since the beginning of this year, we have been actively focusing on the food & agri market. We are delighted with the investment in Chainresult and Supply Chain Company and look forward to supporting the company, together with management, in its growth ambition.”

About Chainresult

Chainresult was founded in 2002 and specializes in Business Implementation, with a focus on preparing organizations, business processes, and master data for a successful implementation and adoption of business systems, including ERP and other supply chain applications.

About Supply Chain Company

Supply Chain Company was founded in 2017 and is an implementation partner of renowned supply chain planning solutions such as Relex, Optimity, and More Optimal. Supply Chain Company has a large international client portfolio.

About Holland Capital

Over the past 40 years, Holland Capital has responsibly and successfully invested in more than 160 Dutch SMEs. With a clear investment strategy, it is active in the attractive growth markets of healthcare, technology, and food & agri. The experienced and committed investment team understands what entrepreneurship entails. They strive for an open, sustainable, and professional relationship with the management teams of the companies in which they invest, with the common goal of achieving growth. Holland Capital is supported by a broad network of successful entrepreneurs.